Kev siv thiab kev ua haujlwm ntawm Lockout tagout

Kev siv thiab kev ua haujlwm ntawm Lockout tagout

1. Lub chaw ua haujlwm ntau lawm thiab chav ua haujlwm cov cuab yeej siv khoom muaj lub luag haujlwm los muab kev txhawb nqa kev ua haujlwm rau kev siv ntawm Lockout tagout.

2. Lub tuam tsev kev nyab xeeb thiab ib puag ncig tiv thaiv lub luag haujlwm yog tus saib xyuas thiab tswj hwm Lockout tagout thiab muab kev txhawb nqa kev tshaj lij.

3. Cov kws lis haujlwm hauv lub luag haujlwm yog tus saib xyuas cov haujlwm ntawm cov txheej txheem no.

4. Txhua lub chaw muaj feem thiab chav haujlwm yuav tsum ua tus txheej txheem no raws li qhov xav tau.

Cov neeg ua haujlwm tsis raug tso cai ua qhov Lockout tagout tus txheej txheem tshwj tsis yog lawv tau raug kawm thiab sim.

Ua raws li cov txheej txheem Lockout tagout thiab lwm cov txheej txheem kev nyab xeeb.

Kev ua txhaum ntawm Txoj Cai Lockout tagout yog kev ua txhaum txoj cai kev nyab xeeb thiab yuav raug lub txim loj.